0

Anunt – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractual bugetare de muncitor

PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINARI, JUDEȚUL GIURGIU, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual bugetare de muncitor, contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, la data de 30.03.2021, orele 13:00, proba scrisă și la data de 31.03.2021 orele 13:00 interviul, la sediul instituţiei. 
Condițiile de participare, bibliografia și condițiile specifice la ocuparea funcției contractual bugetare:

I. Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul instituţiei până la data de 22.03.2021, orele 16:00 și va cuprinde: 

-cererea de înscriere cu nr, de înregistrare;
-copie act identitate;
– copie act studii;
– adeverință sau copie carnet de munca
– vechime în muncă;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate de la medicul de familie;
– cazier judiciar;
– curiculum vitae. 

II. Condiții generale de înscriere la concurs: -vârsta cel puțin 18 ani
– cetăţenia română
– capacitate deplină de exercițiu
– apt medical
– să nu aibă antecedente penale
– îndeplineşte condițiile de studii 

III. Condiții specifice de înscriere la concurs:
– nivelul studiilor: generale
– vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani 

IV. Bibliografia: 

1. Constituția României;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea formelor de discriminare, rerepublicată; 
4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată. 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul. 

Nota de admitere a concursului este dată de media aritmetică a notelor acordate, respectiv 100 puncte pentru proba scrisă, 100 puncte pentru proba de interviu. 
Nota minimă de promovare a concursului este de 50 puncte. 
Soluționarea contestatiilor: dupa afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestației se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Dogaru Petruţa-Liliana, secretarul general al comunei, telefon: 0374.895.710, e-mail: primaria gradinari gr@yahoo.com 

Descarca Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *