0

Anunt

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale art. 39 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,

PRIMĂRIA  COMUNEI GRĂDINARI , cu sediul în str. Argeșului , nr. 338 , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice  vacantăde   consilier, clasa I, grad profesional superior -Biroul contabilitate

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Gradinari din strada Argesului  nr. 338  în data de 9 aprilie 2021, ora 12:00 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  Condiţii de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice ;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice  – minimum  7 ani .

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de  20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada  10.03.2021-29.03.2021 , orele 16,00, la sediul  Primăriei comunei Grădinari şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere la concurs;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

NOTĂ:

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Primăriei comunei Grădinari   din  str   Argeșului  , nr. 338 , l sau la nr. de telefon    0374895710 , e-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com.

Atribuţiile postului pentru funcţia publică de executie  vacantă de consilier superior  

 • Incaseaza contravaloarea facturilor distribuite si emite chitante;
 • Intocmeste documentele de predare a sumelor incasate ;
 • Pastrarea banilor in casa de bani pentru evitarea sustragerii acestora ;
 • Depune zilnic sumele incasate la banca;
 • Intocmirea documentelor de incasare si predare a banilor ;
 • Achita sumele aprobate in baza referatelor;
 • Intocmeste si preda la contabilitate zilnic registrul de casa;
 • Preia lunar extrasele de cont si alte documente ale Serviciilor de gospodarire   comunala  de la Trezoreria Bolintin Vale ;
 • Indosariaza documentele cu care lucreaza si raspunde de arhivarea lor;
 • Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea datelor informatice;
 • prezinta, la cerere, informari privind realizarea veniturilor bugetului local, precum si aspectele constatate;
 • informeaza primarul si contabilul despre contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabililor si urmareste permanent starea de insolvabilitate al acestora;
 • întocmește și răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri executorii, popriri) după expirarea termenelor scadente de plată conform Legii și asigură transmirea lor către contribuabili și terți popriți.
 • Obține toate informațiile privitoare la starea fiscală a debitorilor pentru finalizarea executării silite prin stingerea datoriilor către bugetul local;
 • Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la contribuabil, persoane fizice și juridice;
 • Răspunde de organizarea, verificarea și desfășurarea activității de executare silită asupra veniturilor și bunurilor urmăribile ale debitorilor personelor fizice și juridice în vederea realizării creanțelor fiscale;
 • Urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescripție;
 • Pe baza datelor deținute, analizează și stabilește măsurile de executare silită în așa fel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate cât mai avantajoase ținând seama de interesul imediat al comunei cât și de drepturile și obligațiile debitorului urmărit;
 • Asigură și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită asupra bunurilor și veniturilor debitorilor persoane fizice și juridice urmărite potrivit legii;
 • Identifică conturile în lei și valută ale debitorilor persoane fizice și juridice, deschise la unitățile specializate precum și alte venituri ale debitorilor în vederea aplicării procedurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților din cont și prin poprire asupra veniturilor debitorilor;
 • Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înființarea popririlor pe veniturile și disponibilitățile bănești deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, urmărește respecatrea popririlor înființate asupra terților popriți precum și asupra societăților bancare și stabilește dupa caz măsurile legale pentru executarea acestora
 • Răspunde de evidența debitorilor insolvabili
 • Răspunde de verificarea periodică, conform legii, a contribuabilior persoane fizice și juridice înscriți în evidențe separate în cadrul termenului de prescripție;
 • Culege informații suplimentare privind veniturile debitorilor, bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea acestora precum și alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor;
 • Redactează corespondența referitoare la urmăriții fiscali, confirmă debitele primite de la instituții și răspunde cererilor executorilor bancari sau judecătorești;
 • Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor simplificarea evidenței și sporire operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
 • Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care îi revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
 • Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
 • Asiguă confidențialitatea datelor și informațiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității

Bibliografie

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare ( titlul I și II ale părții a VI-a );
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  207/2015 privind Codul de procedura fiscala  cu  modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si  completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Descarcă Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *