0

Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractual bugetare de șofer

PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr. 1408 din 09.03.2021

A N U N Ţ

  PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINARI, JUDEŢUL GIURGIU, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual bugetare de șofer, contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, la data de 02.04.2021, orele l2:00, proba scrisă și la data de 05.04.2021 orele l2:00 interviul, la sediul instituției.

Condițiile de participare, bibliografia și condițiile specifice la ocuparea funcției contractual bugetare:

I. Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul instituției până la data de 25.03.2021, orele l6:00 și va cuprinde:
-cererea de înscriere cu nr. de înregistrare;
-copie act identitate;
-copie act studii;
-adeverinţă sau copie carnet de munca-vechime în muncă;
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate de la medicul de familie;
-cazier judiciar;
-cazier auto;
-copie permis conducere;
-copie atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR;
-curiculum vitae.

II. Condiţii generale de înscriere la concurs:
-vârsta cel puţin l8 ani
-cetăţenia română
-capacitate deplină de exercițiu
-apt medical
-să nu aibă antecedente penale
-îndeplinește condițiile de studii

III. Condiţii specifice de înscriere la concurs:
-nivelul studiilor: generale
-posedă permis de conducere categoriile B, BE, C, CE, D, DE;
-posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de ARR;
-vechime în specialitatea studiilor de minim 20 ani.

IV. Bibliografia:

Constituția României – republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Titlul III al Părţii a VI-a şi Partea a VII-a;
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor;
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;
H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.

NOTA
Se vor avea în vedere formele actualizate la zi ale actelor normative din bibliografie.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
Nota de admitere a concursului este dată de media aritmetică a notelor acordate, respectiv l00 puncte pentru proba scrisă, l00 puncte pentru proba de interviu.
Nota minimă de promovare a concursului este de 50 puncte.
Soluţionarea contestaţiilor: dupa afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ.
Persoana de contact pentru informații suplimentare: Preda Maria-Alexandra, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, telefon: 0374.895.710, e-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *