0

Anunt

In conformitate cu prevederile art.618 alin.(2)si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 57/2019 privind CodulAdministrativsi ale art. nr.39 alin.(11)din HotarareaGuvernului nr. 611/2008 pentrua probarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare,

PRIMARIA COMUNEI GRADINARI, cu sediul in Str. Argesului, nr.338, organizeaza concurs de recrutarepentruocupareafunctieivacanta de CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, grad profesionalAsistent din cadrulBIROULUI CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE.

Concursul se organizeaza la sediulPrimarieiGradinari, judetul Giurgiu in data de 25 iunie2021, ora 10- probascrisa.

Interviul se vasustine in termen de maxim 5 zilelucratoare de la data sustineriiprobeiscrise, data siorasustineriiinterviului se afiseazaodata cu rezultatele la probascrisa.

Conditiispecifice de participare la concurs:

-studiiuniversitare de licentaabsolvite cu diploma de licentasauechivalenta in domeniulstiinteeconomicesau administrative;

-vechime in specialitateastudiilornecesareexercitariifunctieipublice –MINIMUN AN.

Duratanormala a timpului de muncaeste de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicariianuntului, respectiv in perioada 25 MAI- 14 IUNIE 2021, la sediulprimarieicomuneiGradinarisitrebuiesacontina in mod obligatoriudocumenteleprevazute la art. 143 din HotarareaGuvernului nr. 611/2008, cu modificarilesicompletarileulterioare:

-formularul de inscriere la concurs;

– curriculum vitae, modelulcomuneuropean;

-copiaactului de identitate;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelorsialtordocumente care atestaefectuareaunorspecializarisiperfectionari;

-copiacarnetului de muncasiaadeverinteieliberate de angajatorpentruperioadalucrata, care saatestevechimea in muncasi in specialitateastudiilor solicitate pentruocupareapostului/functieisaupentruexercitareaprofesiei;

-copiaadeverintei care atestastarea de sanitate corespunzatoare, eliberata cu celmult 6 luni anterior derulariiconcursului de catre medical de familie al candidatului;

-cazieruljudiciar;

-declaratia pe propria raspundere, princompletarearubriciicorespunzatoare din formularul de inscriere, sauadeverinta care saatestelipsacalitatii de lucrator al Securitatiisaucolaborator al acesteia, in conditiileprevazute de legislatiaspecifica.

NOTA:

  • Adeverinta care atestastarea de sanatatecontine,in clar, numarul, data, numeleemitentuluisicalitateaacestuia, in formatul standard stabilit de MinisterulSanatatii.
  • Copiile de pe acteleprevazutemai sus se prezinta in copiilegalizatesauinsotite de documenteoriginale, care se certificapentruconformitatea cu originalul de catresecretarulcomisiei de concurs.

Atributiilepostuluipentrufunctia publica de executie deconsilierachizitiipublice:

-întreprindedemersurilenecesarepentruînregistrarea/reînnoirea/recuperareaînregistrăriiautorităţiicontractanteîn SEAP saurecuperareacertificatului digital, dacăestecazul;

– participa la elaborareaşidupăcaz, actualizarea, pe bazanecesităţilortransmise de celelaltecompartimente ale autorităţiicontractante, strategia de contractareşiprogramulanual al achiziţiilorpublice;

– participa la elaborareasau, dupăcaz, coordoneazăactivitatea de elaborare a documentaţiei de atribuireşi a documentelor-suport, încazulorganizăriiunui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe bazanecesităţilortransmise de compartimentele de specialitate;

 – îndeplineşteobligaţiilereferitoare la publicitate, astfel cum sunt acesteaprevăzute de Legea nr.98/2016 privindachizitiilepublice, cu modificarilesicompletarileulterioare;

 – participa in cadrulcomisiilor de evaluarepentruatribuireacontractelor de achiziţie publica care urmează a fi încheiate de Primaria Gradinari, in calitate de AutoritateContractanta;

– aplicăşifinalizeazăprocedurile de atribuire;

 – realizeazăachiziţiiledirecte;

 – constituieşipăstreazădosarulachiziţieipublice;

– ţineevidenţaachiziţiilordirecte de produse, serviciişilucrări, ca parte a strategieianuale de achiziţiipublice;

– participa la elaborareastrategiei de contractare a fiecăreiachiziţii cu o valoareestimatăegalăsaumai mare decâtpragurilevaloricestabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobareaconducătoruluiinstituţieisi cu avizulcompartimentului juridic;

– participa la elaborareacalendaruluiprocedurii de atribuirenecesarpentruplanificareaprocesului de achiziţiipublice, ţinândseama de termenelelegaleprevăzutepentrupublicareaanunţurilor, depunerecandidaturi / oferte, durateleprevizionatepentruexaminareasievaluareacandidaturilor / ofertelor, precum si de oricealtetermene care pot influentaprocedura;

– asiguraaplicareasifinalizareaprocedurilor de atribuire, pe bazaproceselorverbalesi a raportuluiprocedurii, prinîncheiereacontractelor de achiziţie publica;

-urmăreştetransmitereacontractelor de furnizare, serviciisilucrăricompartimentelor, care vorurmăriderulareacontractelor, precum siutilizatorilor, pentruderularesiexecutare;

– opereazămodificărisaucompletăriulterioare in programulanual al achiziţiilor, cândsituaţia o impune, cu aprobareaconducătoruluiinstituţieisiavizulcompartimentuluifinanciar-contabil;

 – asiguraarhivareadocumentelorrepartizate, produsesigestionate, conform actelor normative in vigoare;

– răspunde de legalitateaactelorsidocumentelorîntocmitesiemise care ţin de specialitateaactivităţii pe care o desfaşoară;

 – relaţiiprincipale cu solicitanţii, abţinerea de la oricefapta care araduceprejudiciiinstituţiei;

– răspunde de exactitatea, corectitudineasiîncadrarea in termeneleprevăzutepentrulucrărileîncredinţate;

– îndeplineşteoricealteatribuţii, in conformitate cu natura postuluisipregătireaprofesionala, care i se incredinteaza de cătreconducereainstituţiei;

– întocmeştereferatesidispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.;

– redacteazărăspunsuri cu privire la aspecteleceprivescactivitatea S.A.P.;

 – redacteazăproiectele de contracte cu sprijinulsicolaborareacompartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcinisi cu ofertaoperatorului economic selectat;

 – preiaatributiilesefului de birou in lipsaacestuia;

Bibliografie/Tematica concurs:

  1. CONSTITUTIA ROMANIEI republicata;
  2. Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarilesicompletarileulterioare;
  3. OrdonantaGuvernului nr.137/2000 privindprevenireasisanctionareatuturorformelor de discriminare, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
  4. Legea nr. 202/2002 privindegalitatea de sansesi de tratamentintrefemeisibarbati, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
  5. Legea nr.98/2016 privindachizitiilepublice, cu modificarilesicompletarileulterioare;
  6. Hotararea nr. 395/2016 pentruaprobareaNormelorsimetodelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
  7. OUG nr.107/2017 privindmodificareasicompletareaunoracte normative cu impact in domeniulachizitiilorpublice, cu modificarilesicompletarileulterioare.

Relatiisuplimentare se pot obtine la sediulPrimarieicomuneiGradinari din Str. Argesului, nr.338, sau la nr. de telefon 0374895710, email: secretariat@primariagradinari-gr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *