Anunt Concurs


In conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art. nr.39 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare, 

PRIMARIA COMUNEI GRADINARI, cu sediul in Str. Argesului, nr.338, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, grad profesional Asistent din cadrul BIROULUI CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Gradinari, judetul Giurgiu in data de 16 iulie 2021, ora 10- proba scrisa.

Interviul se va sustine in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

Conditii specifice de participare la concurs:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice sau administrative;

-perfectionari/specializari  in domeniul achizitiilor publice dovedite  cu documente emise in conditiile legii: certificat/atestat  “Expert achizitii publice”.

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – MINIM UN AN.

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 16 IUNIE – 05 IULIE 2021, la sediul primariei comunei Gradinari si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

-formularul de inscriere la concurs;

- curriculum vitae, modelul comun european;

-copia actului de identitate;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

-copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

-copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului;

-cazierul judiciar;

-declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

NOTA:

 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 • Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Atributiile  postului pentru functia publica de executie de consilier achizitii publice:

-întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

- participa la elaborarea şi după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

- participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

 - îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - participa in cadrul comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica care urmează a fi încheiate de Primaria Gradinari, in calitate de Autoritate Contractanta; 

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

 - realizează achiziţiile directe;

 - constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

- ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice;

- participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu aprobarea conducătorului instituţiei si cu avizul compartimentului juridic; 

- participa la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura; 

- asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziţie publica; 

- urmăreşte transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare; 

- operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei si avizul compartimentului financiar-contabil;

 - asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; 

- răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care ţin de specialitatea activităţii pe care o desfaşoară;

 - relaţii principale cu solicitanţii, abţinerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituţiei; 

- răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredinţate; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se incredinteaza de către conducerea instituţiei; 

- întocmeşte referate si dispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.; 

- redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;

 - redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

 - preia atributiile sefului de birou in lipsa acestuia;

Bibliografie/Tematica concurs:

 1. CONSTITUTIA ROMANIEI republicata;
 2.  Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor si metodelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
 7. OUG nr.107/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Gradinari din Str. Argesului, nr.338, sau la nr. de telefon 0374895710, email: secretariat@primariagradinari-gr.ro


Anunt


In conformitate cu prevederile art.618 alin.(2)si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 57/2019 privind CodulAdministrativsi ale art. nr.39 alin.(11)din HotarareaGuvernului nr. 611/2008 pentrua probarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare,

PRIMARIA COMUNEI GRADINARI, cu sediul in Str. Argesului, nr.338, organizeaza concurs de recrutarepentruocupareafunctieivacanta de CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, grad profesionalAsistent din cadrulBIROULUI CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE.

Concursul se organizeaza la sediulPrimarieiGradinari, judetul Giurgiu in data de 25 iunie2021, ora 10- probascrisa.

Interviul se vasustine in termen de maxim 5 zilelucratoare de la data sustineriiprobeiscrise, data siorasustineriiinterviului se afiseazaodata cu rezultatele la probascrisa.

Conditiispecifice de participare la concurs:

-studiiuniversitare de licentaabsolvite cu diploma de licentasauechivalenta in domeniulstiinteeconomicesau administrative;

-vechime in specialitateastudiilornecesareexercitariifunctieipublice –MINIMUN AN.

Duratanormala a timpului de muncaeste de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicariianuntului, respectiv in perioada 25 MAI- 14 IUNIE 2021, la sediulprimarieicomuneiGradinarisitrebuiesacontina in mod obligatoriudocumenteleprevazute la art. 143 din HotarareaGuvernului nr. 611/2008, cu modificarilesicompletarileulterioare:

-formularul de inscriere la concurs;

- curriculum vitae, modelulcomuneuropean;

-copiaactului de identitate;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelorsialtordocumente care atestaefectuareaunorspecializarisiperfectionari;

-copiacarnetului de muncasiaadeverinteieliberate de angajatorpentruperioadalucrata, care saatestevechimea in muncasi in specialitateastudiilor solicitate pentruocupareapostului/functieisaupentruexercitareaprofesiei;

-copiaadeverintei care atestastarea de sanitate corespunzatoare, eliberata cu celmult 6 luni anterior derulariiconcursului de catre medical de familie al candidatului;

-cazieruljudiciar;

-declaratia pe propria raspundere, princompletarearubriciicorespunzatoare din formularul de inscriere, sauadeverinta care saatestelipsacalitatii de lucrator al Securitatiisaucolaborator al acesteia, in conditiileprevazute de legislatiaspecifica.

NOTA:

 • Adeverinta care atestastarea de sanatatecontine,in clar, numarul, data, numeleemitentuluisicalitateaacestuia, in formatul standard stabilit de MinisterulSanatatii.
 • Copiile de pe acteleprevazutemai sus se prezinta in copiilegalizatesauinsotite de documenteoriginale, care se certificapentruconformitatea cu originalul de catresecretarulcomisiei de concurs.
Atributiilepostuluipentrufunctia publica de executie deconsilierachizitiipublice:

-întreprindedemersurilenecesarepentruînregistrarea/reînnoirea/recuperareaînregistrăriiautorităţiicontractanteîn SEAP saurecuperareacertificatului digital, dacăestecazul;

- participa la elaborareaşidupăcaz, actualizarea, pe bazanecesităţilortransmise de celelaltecompartimente ale autorităţiicontractante, strategia de contractareşiprogramulanual al achiziţiilorpublice;

- participa la elaborareasau, dupăcaz, coordoneazăactivitatea de elaborare a documentaţiei de atribuireşi a documentelor-suport, încazulorganizăriiunui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe bazanecesităţilortransmise de compartimentele de specialitate;

 - îndeplineşteobligaţiilereferitoare la publicitate, astfel cum sunt acesteaprevăzute de Legea nr.98/2016 privindachizitiilepublice, cu modificarilesicompletarileulterioare;

 - participa in cadrulcomisiilor de evaluarepentruatribuireacontractelor de achiziţie publica care urmează a fi încheiate de Primaria Gradinari, in calitate de AutoritateContractanta;

- aplicăşifinalizeazăprocedurile de atribuire;

 - realizeazăachiziţiiledirecte;

 - constituieşipăstreazădosarulachiziţieipublice;

- ţineevidenţaachiziţiilordirecte de produse, serviciişilucrări, ca parte a strategieianuale de achiziţiipublice;

- participa la elaborareastrategiei de contractare a fiecăreiachiziţii cu o valoareestimatăegalăsaumai mare decâtpragurilevaloricestabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobareaconducătoruluiinstituţieisi cu avizulcompartimentului juridic;

- participa la elaborareacalendaruluiprocedurii de atribuirenecesarpentruplanificareaprocesului de achiziţiipublice, ţinândseama de termenelelegaleprevăzutepentrupublicareaanunţurilor, depunerecandidaturi / oferte, durateleprevizionatepentruexaminareasievaluareacandidaturilor / ofertelor, precum si de oricealtetermene care pot influentaprocedura;

- asiguraaplicareasifinalizareaprocedurilor de atribuire, pe bazaproceselorverbalesi a raportuluiprocedurii, prinîncheiereacontractelor de achiziţie publica;

-urmăreştetransmitereacontractelor de furnizare, serviciisilucrăricompartimentelor, care vorurmăriderulareacontractelor, precum siutilizatorilor, pentruderularesiexecutare;

- opereazămodificărisaucompletăriulterioare in programulanual al achiziţiilor, cândsituaţia o impune, cu aprobareaconducătoruluiinstituţieisiavizulcompartimentuluifinanciar-contabil;

 - asiguraarhivareadocumentelorrepartizate, produsesigestionate, conform actelor normative in vigoare;

- răspunde de legalitateaactelorsidocumentelorîntocmitesiemise care ţin de specialitateaactivităţii pe care o desfaşoară;

 - relaţiiprincipale cu solicitanţii, abţinerea de la oricefapta care araduceprejudiciiinstituţiei;

- răspunde de exactitatea, corectitudineasiîncadrarea in termeneleprevăzutepentrulucrărileîncredinţate;

- îndeplineşteoricealteatribuţii, in conformitate cu natura postuluisipregătireaprofesionala, care i se incredinteaza de cătreconducereainstituţiei;

- întocmeştereferatesidispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.;

- redacteazărăspunsuri cu privire la aspecteleceprivescactivitatea S.A.P.;

 - redacteazăproiectele de contracte cu sprijinulsicolaborareacompartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcinisi cu ofertaoperatorului economic selectat;

 - preiaatributiilesefului de birou in lipsaacestuia;

Bibliografie/Tematica concurs:

 1. CONSTITUTIA ROMANIEI republicata;
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarilesicompletarileulterioare;
 3. OrdonantaGuvernului nr.137/2000 privindprevenireasisanctionareatuturorformelor de discriminare, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privindegalitatea de sansesi de tratamentintrefemeisibarbati, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
 5. Legea nr.98/2016 privindachizitiilepublice, cu modificarilesicompletarileulterioare;
 6. Hotararea nr. 395/2016 pentruaprobareaNormelorsimetodelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
 7. OUG nr.107/2017 privindmodificareasicompletareaunoracte normative cu impact in domeniulachizitiilorpublice, cu modificarilesicompletarileulterioare.
Relatiisuplimentare se pot obtine la sediulPrimarieicomuneiGradinari din Str. Argesului, nr.338, sau la nr. de telefon 0374895710, email: secretariat@primariagradinari-gr.ro