Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

TIMELINE VIEW

Nov 2021
22nd Nov 2021

Anunt 22.11.2021Jul 2021
Jun 2021
16th Jun 2021

Anunt Concurs


In conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art. nr.39 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare, 

PRIMARIA COMUNEI GRADINARI, cu sediul in Str. Argesului, nr.338, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, grad profesional Asistent din cadrul BIROULUI CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Gradinari, judetul Giurgiu in data de 16 iulie 2021, ora 10- proba scrisa.

Interviul se va sustine in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

Conditii specifice de participare la concurs:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice sau administrative;

-perfectionari/specializari  in domeniul achizitiilor publice dovedite  cu documente emise in conditiile legii: certificat/atestat  “Expert achizitii publice”.

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – MINIM UN AN.

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 16 IUNIE – 05 IULIE 2021, la sediul primariei comunei Gradinari si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

-formularul de inscriere la concurs;

- curriculum vitae, modelul comun european;

-copia actului de identitate;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

-copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

-copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului;

-cazierul judiciar;

-declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

NOTA:

 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
 • Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Atributiile  postului pentru functia publica de executie de consilier achizitii publice:

-întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

- participa la elaborarea şi după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

- participa la elaborarea sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

 - îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - participa in cadrul comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica care urmează a fi încheiate de Primaria Gradinari, in calitate de Autoritate Contractanta; 

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

 - realizează achiziţiile directe;

 - constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

- ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice;

- participa la elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu aprobarea conducătorului instituţiei si cu avizul compartimentului juridic; 

- participa la elaborarea calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor, depunere candidaturi / oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor / ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influenta procedura; 

- asigura aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale si a raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziţie publica; 

- urmăreşte transmiterea contractelor de furnizare, servicii si lucrări compartimentelor, care vor urmări derularea contractelor, precum si utilizatorilor, pentru derulare si executare; 

- operează modificări sau completări ulterioare in programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei si avizul compartimentului financiar-contabil;

 - asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor normative in vigoare; 

- răspunde de legalitatea actelor si documentelor întocmite si emise care ţin de specialitatea activităţii pe care o desfaşoară;

 - relaţii principale cu solicitanţii, abţinerea de la orice fapta care ar aduce prejudicii instituţiei; 

- răspunde de exactitatea, corectitudinea si încadrarea in termenele prevăzute pentru lucrările încredinţate; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii, in conformitate cu natura postului si pregătirea profesionala, care i se incredinteaza de către conducerea instituţiei; 

- întocmeşte referate si dispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.; 

- redactează răspunsuri cu privire la aspectele ce privesc activitatea S.A.P.;

 - redactează proiectele de contracte cu sprijinul si colaborarea compartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat;

 - preia atributiile sefului de birou in lipsa acestuia;

Bibliografie/Tematica concurs:

 1. CONSTITUTIA ROMANIEI republicata;
 2.  Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor si metodelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
 7. OUG nr.107/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Gradinari din Str. Argesului, nr.338, sau la nr. de telefon 0374895710, email: secretariat@primariagradinari-gr.ro


4th Jun 2021

Anunt


In conformitate cu prevederile art.618 alin.(2)si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 57/2019 privind CodulAdministrativsi ale art. nr.39 alin.(11)din HotarareaGuvernului nr. 611/2008 pentrua probarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare,

PRIMARIA COMUNEI GRADINARI, cu sediul in Str. Argesului, nr.338, organizeaza concurs de recrutarepentruocupareafunctieivacanta de CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, grad profesionalAsistent din cadrulBIROULUI CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE.

Concursul se organizeaza la sediulPrimarieiGradinari, judetul Giurgiu in data de 25 iunie2021, ora 10- probascrisa.

Interviul se vasustine in termen de maxim 5 zilelucratoare de la data sustineriiprobeiscrise, data siorasustineriiinterviului se afiseazaodata cu rezultatele la probascrisa.

Conditiispecifice de participare la concurs:

-studiiuniversitare de licentaabsolvite cu diploma de licentasauechivalenta in domeniulstiinteeconomicesau administrative;

-vechime in specialitateastudiilornecesareexercitariifunctieipublice –MINIMUN AN.

Duratanormala a timpului de muncaeste de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicariianuntului, respectiv in perioada 25 MAI- 14 IUNIE 2021, la sediulprimarieicomuneiGradinarisitrebuiesacontina in mod obligatoriudocumenteleprevazute la art. 143 din HotarareaGuvernului nr. 611/2008, cu modificarilesicompletarileulterioare:

-formularul de inscriere la concurs;

- curriculum vitae, modelulcomuneuropean;

-copiaactului de identitate;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelorsialtordocumente care atestaefectuareaunorspecializarisiperfectionari;

-copiacarnetului de muncasiaadeverinteieliberate de angajatorpentruperioadalucrata, care saatestevechimea in muncasi in specialitateastudiilor solicitate pentruocupareapostului/functieisaupentruexercitareaprofesiei;

-copiaadeverintei care atestastarea de sanitate corespunzatoare, eliberata cu celmult 6 luni anterior derulariiconcursului de catre medical de familie al candidatului;

-cazieruljudiciar;

-declaratia pe propria raspundere, princompletarearubriciicorespunzatoare din formularul de inscriere, sauadeverinta care saatestelipsacalitatii de lucrator al Securitatiisaucolaborator al acesteia, in conditiileprevazute de legislatiaspecifica.

NOTA:

 • Adeverinta care atestastarea de sanatatecontine,in clar, numarul, data, numeleemitentuluisicalitateaacestuia, in formatul standard stabilit de MinisterulSanatatii.
 • Copiile de pe acteleprevazutemai sus se prezinta in copiilegalizatesauinsotite de documenteoriginale, care se certificapentruconformitatea cu originalul de catresecretarulcomisiei de concurs.
Atributiilepostuluipentrufunctia publica de executie deconsilierachizitiipublice:

-întreprindedemersurilenecesarepentruînregistrarea/reînnoirea/recuperareaînregistrăriiautorităţiicontractanteîn SEAP saurecuperareacertificatului digital, dacăestecazul;

- participa la elaborareaşidupăcaz, actualizarea, pe bazanecesităţilortransmise de celelaltecompartimente ale autorităţiicontractante, strategia de contractareşiprogramulanual al achiziţiilorpublice;

- participa la elaborareasau, dupăcaz, coordoneazăactivitatea de elaborare a documentaţiei de atribuireşi a documentelor-suport, încazulorganizăriiunui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe bazanecesităţilortransmise de compartimentele de specialitate;

 - îndeplineşteobligaţiilereferitoare la publicitate, astfel cum sunt acesteaprevăzute de Legea nr.98/2016 privindachizitiilepublice, cu modificarilesicompletarileulterioare;

 - participa in cadrulcomisiilor de evaluarepentruatribuireacontractelor de achiziţie publica care urmează a fi încheiate de Primaria Gradinari, in calitate de AutoritateContractanta;

- aplicăşifinalizeazăprocedurile de atribuire;

 - realizeazăachiziţiiledirecte;

 - constituieşipăstreazădosarulachiziţieipublice;

- ţineevidenţaachiziţiilordirecte de produse, serviciişilucrări, ca parte a strategieianuale de achiziţiipublice;

- participa la elaborareastrategiei de contractare a fiecăreiachiziţii cu o valoareestimatăegalăsaumai mare decâtpragurilevaloricestabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, cu aprobareaconducătoruluiinstituţieisi cu avizulcompartimentului juridic;

- participa la elaborareacalendaruluiprocedurii de atribuirenecesarpentruplanificareaprocesului de achiziţiipublice, ţinândseama de termenelelegaleprevăzutepentrupublicareaanunţurilor, depunerecandidaturi / oferte, durateleprevizionatepentruexaminareasievaluareacandidaturilor / ofertelor, precum si de oricealtetermene care pot influentaprocedura;

- asiguraaplicareasifinalizareaprocedurilor de atribuire, pe bazaproceselorverbalesi a raportuluiprocedurii, prinîncheiereacontractelor de achiziţie publica;

-urmăreştetransmitereacontractelor de furnizare, serviciisilucrăricompartimentelor, care vorurmăriderulareacontractelor, precum siutilizatorilor, pentruderularesiexecutare;

- opereazămodificărisaucompletăriulterioare in programulanual al achiziţiilor, cândsituaţia o impune, cu aprobareaconducătoruluiinstituţieisiavizulcompartimentuluifinanciar-contabil;

 - asiguraarhivareadocumentelorrepartizate, produsesigestionate, conform actelor normative in vigoare;

- răspunde de legalitateaactelorsidocumentelorîntocmitesiemise care ţin de specialitateaactivităţii pe care o desfaşoară;

 - relaţiiprincipale cu solicitanţii, abţinerea de la oricefapta care araduceprejudiciiinstituţiei;

- răspunde de exactitatea, corectitudineasiîncadrarea in termeneleprevăzutepentrulucrărileîncredinţate;

- îndeplineşteoricealteatribuţii, in conformitate cu natura postuluisipregătireaprofesionala, care i se incredinteaza de cătreconducereainstituţiei;

- întocmeştereferatesidispoziţii in domeniul de activitate specific S.A.P.;

- redacteazărăspunsuri cu privire la aspecteleceprivescactivitatea S.A.P.;

 - redacteazăproiectele de contracte cu sprijinulsicolaborareacompartimentelor de specialitate, in concordanta cu caietul de sarcinisi cu ofertaoperatorului economic selectat;

 - preiaatributiilesefului de birou in lipsaacestuia;

Bibliografie/Tematica concurs:

 1. CONSTITUTIA ROMANIEI republicata;
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din OUG 57/2019 cu modificarilesicompletarileulterioare;
 3. OrdonantaGuvernului nr.137/2000 privindprevenireasisanctionareatuturorformelor de discriminare, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privindegalitatea de sansesi de tratamentintrefemeisibarbati, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;
 5. Legea nr.98/2016 privindachizitiilepublice, cu modificarilesicompletarileulterioare;
 6. Hotararea nr. 395/2016 pentruaprobareaNormelorsimetodelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
 7. OUG nr.107/2017 privindmodificareasicompletareaunoracte normative cu impact in domeniulachizitiilorpublice, cu modificarilesicompletarileulterioare.
Relatiisuplimentare se pot obtine la sediulPrimarieicomuneiGradinari din Str. Argesului, nr.338, sau la nr. de telefon 0374895710, email: secretariat@primariagradinari-gr.ro


Apr 2021
8th Apr 2021

Anunț de AngajareMar 2021
11th Mar 2021

Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractual bugetare de șofer


PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr. 1408 din 09.03.2021

A N U N Ţ

 PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINARI, JUDEŢUL GIURGIU, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual bugetare de șofer, contract individual de munca pe perioadă nedeterminată, la data de 02.04.2021, orele l2:00, proba scrisă și la data de 05.04.2021 orele l2:00 interviul, la sediul instituției.
Condițiile de participare, bibliografia și condițiile specifice la ocuparea funcției contractual bugetare:

I. Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul instituției până la data de 25.03.2021, orele l6:00 și va cuprinde:
-cererea de înscriere cu nr. de înregistrare;
-copie act identitate;
-copie act studii;
-adeverinţă sau copie carnet de munca-vechime în muncă;
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate de la medicul de familie;
-cazier judiciar;
-cazier auto;
-copie permis conducere;
-copie atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR;
-curiculum vitae.

II. Condiţii generale de înscriere la concurs:
-vârsta cel puţin l8 ani
-cetăţenia română
-capacitate deplină de exercițiu
-apt medical
-să nu aibă antecedente penale
-îndeplinește condițiile de studii

III. Condiţii specifice de înscriere la concurs:
-nivelul studiilor: generale
-posedă permis de conducere categoriile B, BE, C, CE, D, DE;
-posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de ARR;
-vechime în specialitatea studiilor de minim 20 ani.

IV. Bibliografia:

Constituția României – republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Titlul III al Părţii a VI-a şi Partea a VII-a;
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor;
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;
H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.

NOTA
Se vor avea în vedere formele actualizate la zi ale actelor normative din bibliografie.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
Nota de admitere a concursului este dată de media aritmetică a notelor acordate, respectiv l00 puncte pentru proba scrisă, l00 puncte pentru proba de interviu.
Nota minimă de promovare a concursului este de 50 puncte.
Soluţionarea contestaţiilor: dupa afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ.
Persoana de contact pentru informații suplimentare: Preda Maria-Alexandra, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, telefon: 0374.895.710, e-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com


10th Mar 2021

Anunt


Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale art. 39 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,

PRIMĂRIA  COMUNEI GRĂDINARI , cu sediul în str. Argeșului , nr. 338 , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice  vacantăde   consilier, clasa I, grad profesional superior -Biroul contabilitate

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Gradinari din strada Argesului  nr. 338  în data de 9 aprilie 2021, ora 12:00 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  Condiţii de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice  – minimum  7 ani .

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de  20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada  10.03.2021-29.03.2021 , orele 16,00, la sediul  Primăriei comunei Grădinari şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere la concurs;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
NOTĂ:

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Primăriei comunei Grădinari   din  str   Argeșului  , nr. 338 , l sau la nr. de telefon    0374895710 , e-mail: primaria_gradinari_gr@yahoo.com.

Atribuţiile postului pentru funcţia publică de executie  vacantă de consilier superior  

 • Incaseaza contravaloarea facturilor distribuite si emite chitante;
 • Intocmeste documentele de predare a sumelor incasate ;
 • Pastrarea banilor in casa de bani pentru evitarea sustragerii acestora ;
 • Depune zilnic sumele incasate la banca;
 • Intocmirea documentelor de incasare si predare a banilor ;
 • Achita sumele aprobate in baza referatelor;
 • Intocmeste si preda la contabilitate zilnic registrul de casa;
 • Preia lunar extrasele de cont si alte documente ale Serviciilor de gospodarire   comunala  de la Trezoreria Bolintin Vale ;
 • Indosariaza documentele cu care lucreaza si raspunde de arhivarea lor;
 • Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea datelor informatice;
 • prezinta, la cerere, informari privind realizarea veniturilor bugetului local, precum si aspectele constatate;
 • informeaza primarul si contabilul despre contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabililor si urmareste permanent starea de insolvabilitate al acestora;
 • întocmește și răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri executorii, popriri) după expirarea termenelor scadente de plată conform Legii și asigură transmirea lor către contribuabili și terți popriți.
 • Obține toate informațiile privitoare la starea fiscală a debitorilor pentru finalizarea executării silite prin stingerea datoriilor către bugetul local;
 • Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la contribuabil, persoane fizice și juridice;
 • Răspunde de organizarea, verificarea și desfășurarea activității de executare silită asupra veniturilor și bunurilor urmăribile ale debitorilor personelor fizice și juridice în vederea realizării creanțelor fiscale;
 • Urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescripție;
 • Pe baza datelor deținute, analizează și stabilește măsurile de executare silită în așa fel încât realizarea creanței să se facă cu rezultate cât mai avantajoase ținând seama de interesul imediat al comunei cât și de drepturile și obligațiile debitorului urmărit;
 • Asigură și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită asupra bunurilor și veniturilor debitorilor persoane fizice și juridice urmărite potrivit legii;
 • Identifică conturile în lei și valută ale debitorilor persoane fizice și juridice, deschise la unitățile specializate precum și alte venituri ale debitorilor în vederea aplicării procedurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților din cont și prin poprire asupra veniturilor debitorilor;
 • Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înființarea popririlor pe veniturile și disponibilitățile bănești deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, urmărește respecatrea popririlor înființate asupra terților popriți precum și asupra societăților bancare și stabilește dupa caz măsurile legale pentru executarea acestora
 • Răspunde de evidența debitorilor insolvabili
 • Răspunde de verificarea periodică, conform legii, a contribuabilior persoane fizice și juridice înscriți în evidențe separate în cadrul termenului de prescripție;
 • Culege informații suplimentare privind veniturile debitorilor, bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea acestora precum și alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor;
 • Redactează corespondența referitoare la urmăriții fiscali, confirmă debitele primite de la instituții și răspunde cererilor executorilor bancari sau judecătorești;
 • Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor simplificarea evidenței și sporire operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
 • Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care îi revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
 • Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
 • Asiguă confidențialitatea datelor și informațiilor care potrivit legii constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității
Bibliografie

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare ( titlul I și II ale părții a VI-a );
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  207/2015 privind Codul de procedura fiscala  cu  modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si  completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Descarcă Document